ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΔΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Με την χορήγηση του RAVEN'S TEST, το οποίο αποτελείται από Έγχρωμες Μήτρες (Coloured Progressive Matrices) και Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales), παρέχεται η δυνατότητα για τη σφαιρικότερη εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας του παιδιού. 

Η συστοιχία δοκιμασιών Raven’s Educational σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη-λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών.

Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο καθώς χρησιμοποιείται  όπου υπάρχει ανάγκη για σύντομη εκτίμηση του γενικού νοητικού δυναμικού ενός παιδιού που χρήζει άμεσης παρεμβατικής αντιμετώπισης (π.χ. κλινικές ψυχικής υγείας, θεραπευτήρια, ειδικά και γενικά σχολεία κλπ). Με την χορήγηση του, ενισχύονται ή απορρίπτονται υποθέσεις για νοητική αδυναμία ή μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών (αν δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ ικανότητας και επίδοσης σε ακαδημαϊκά έργα).

Η συνδυαστική χρήση των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών με μια πολύ γνωστή Λεξιλογική Δοκιμασία, αυτή του Crichton, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS, καθώς εμπλουτίζει την αρχική μη-λεκτική δοκιμασία νοημοσύνης με ένα σημαντικό στοιχείο λεκτικής νοημοσύνης. Άλλωστε, σύμφωνα με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία είναι αδιαμφισβήτητη η ικανότητα του λεξιλογίου να προβλέψει την ακαδημαϊκή επίδοση.