ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Διαταραχή Γραπτής Έκφρασης, Αναγνωστικές Δυσκολίες, Δυσκολία επικέντρωσης της προσοχής, μη Λεκτικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ κτλ)

Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών για την αναγνώριση των παραγόντων που συνεισφέρουν στη δυσκολία ενός μαθητή, όταν μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει. Είναι σημαντική για μια σειρά διαφορετικών αλλά αλληλένδετων λόγων. Πρώτον, συλλέγονται πληροφορίες από γονείς και δασκάλους, για να κατανοηθούν οι αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν προσφερθεί στον μαθητή, έπειτα του δίνονται τεστ, για να αναγνωριστούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του και τέλος  οδηγούμαστε σε μια Διάγνωση και σε έναν οδικό χάρτη για την παρέμβαση. Κατόπιν, αναπτύσσονται στη συνέχεια και αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

Ορισμένα από τα σταθμισμένα τεστ τα οποία χρησιμοποιούνται είναι τα παρακάτω:

  1. Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών "ΛΑΜΔΑ", το οποίο εξετάζει δεξιότητες που αποτελούν δείκτες μαθησιακού δυναμικού. Όλοι αυτοί οι δείκτες αποτελούν ένα πλήρες κριτήριο διερεύνησης πιθανών μαθησιακών δυσκολιών στον προφορικό και γραπτό λόγο για κάθε ηλικιακή ομάδα. (Ηλικίες χορήγησης: Β' -Δ΄Δημοτικού και  Ε΄Δημοτικού - Β΄Γυμνασίου)
  2. "Αθηνά Τεστ" Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης, το οποίο δίνει μια αναλυτική εικόνα του επιπέδου, και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού, στους εξής βασικούς τομείς της ανάπτυξης του, όπως  νοητική ικανότητα, άμεση μνήμη ακολουθιών, ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων,  γραφο-φωνολογική ενημερότητα και νευρο-ψυχολογική ωριμότητα. (Ηλικίες χορήγησης: 5 έως 9 ετών αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας)
  3. Ανιχνευτική δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ, όπου ελέγχεται η σχολική ετοιμότητα, των παιδιών που φοιτούν στο νήπιο.
  4. MathPro Test (Τεστ Μαθηματικού Προφίλ & Δυσαριθμησίας - πρώτο σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών) , όπου σκιαγραφείται λεπτομερώς το προφίλ μάθησης κάθε παιδιού στα Μαθηματικά με σκοπό να ανιχνεύσει τα παιδιά που πιθανώς αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ειδικού τύπου (Δυσαριθμησία) αλλά κι εκείνα που είναι χαρισματικά στα Μαθηματικά. (Ηλικίες χορήγησης: Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού)

Η Διάγνωση αποτελεί την βάση για τον σχεδιασμό της κατάλληλης παρέμβασης.